Statut

Aprobat de către
Adunarea de constituire a Asociaţiei traumatologilor -ortopezi din Republica Moldova „ATORM” din 14 februarie 2001
Cu modificări aprobate prin Hotărirea Adunării Generale din 23 februarie 2004 Proces verbal nr. 1

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
cu numărul 1678 din 22 februarie 2001
Cu modificări înregistrate la
26 martie 2004

STATUTUL
Asociaţiei traumatologilor- ortopezi
din Republica Moldova

CHIŞINĂU 2004

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Asociaţia traumatologilor-ortopezi din Republica Moldova „ATORM” (în continuare Asociaţie) este organizaţie obştească nonprofit, nonguvernamentală, apolitică, necomercială, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.

1.2. Denumirea deplină Asociaţiei este:
Asociaţia traumatologilor-ortopezi din Republica Moldova „ATORM”
Prescurtată: „ATORM”.

1.3. Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia RM, cu Legea
RM ПГ.837-ХШ din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, cu legislaţia în vigoare şi prezentul
Statut.

1.4. Asociaţia este o asociaţie republicană şi îşi desfăşură activitatea pe întregul teritoriul
Republicii Moldova, cu drept de a deschide filiale în republica şi peste străinătate.

1.5. Asociaţia şi filialele sale îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu organizaţiile de stat şi cu asociaţii obşteşti din ţară şi peste hotare ale căror scopuri nu contravin scopurilor asociaţiei.

1.6. Asociaţia este persoana juridică din momentul înregistrării Statutului său, dispune de conturi bancare (de decontare şi valutar), are ştampila proprie şi dreptul exclusiv asupra simbolicii sale.

1.7. Asociaţia răspunde pentru obligaţiile sale cu tot patrimoniul ce-i aparţine. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi. Totodată statul nu poartă nici o răspundere pentru obligaţiile Asociaţiei.

1.8. Asociaţia este o organizaţie necomercială. întru realizarea acestor prevederi, Asociaţia:
a) nu distribuie venitul sau proprietatea între membrii organizaţiei, fondatori sau persoane particulare, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;
b) foloseşte întregul venit de la activitatea, prevăzută de statut, în scopurile prevăzute de statut;
c) nu foloseşte vre-o parte din proprietate sau din venit în interesele vre-unui membra al organizaţiei, vre-unui fondator sau vre-unei persoane particulare;
d) nu susţine vre-un partid politic, bloc electoral sau candidat la vre-o funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc vre-o parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

1.9. Asociaţia este creată pe un termen nelimitat.

1.10.  Sediul Asociaţiei se află în Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 190

2. OBIECTIVELE DE ACTIVITATE.

2.1. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în vederea realizării următoarelor scopuri fundamentale:
a) perfectarea calificării medicilor în traumatologie şi ortopedie;
b) studierea ştiinţifică a problemelor restabilirii aparatului locomotor şi perfecţionarea metodelor de tratament chirurgical;
c) perfecţionarea cunoştinţelor reciproce a medicilor care practică în acest domeniu , precum şi cunoaşterea activităţii lor ştiinţifice, încheierea tratatelor şi consolidarea relaţiilor de prietenie între traumatologii-ortopezi ai Moldovei şi ortopezllor din alte ţări;
c) prezentarea şi popularizarea traumatologiei şi ortopediei;

2.2. Pentru atingerea scopurilor Asociaţia efectuează următoarele acţiuni:
a) Organizarea manifestărilor ştiinţifice, şedinţe ale traumatologilor-ortopezilor de 9-10 ori pe an, cu raporturi şi discuţii pe specialitate; schimbul de experienţă; conferinţe, întrevederi cu clinici, schimbări de vizite, de conferenţiari, bursieri, publicaţii, etc.
b) Contactarea cu asociaţiile de acelaşi profil. Organizarea congreselor ştiinţifice o dată în 4 ani pe baza surselor financiare ale asociaţiei şi a sponsorilor.
c) Organizarea cercetărilor ştiinţifice in domeniul traumatologiei şi ortopediei, studierea tuturor problemelor ştiinţifice psihologice, sociologice, culturale, profesionale, etice şi altele.
d) Studierea condiţiilor materiale ale practicării traumatologiei şi ortopediei, pentru asigurarea securităţii şi calităţii lor.
e) Organizarea studiilor teoretice şi practice armonizate celor internaţionale.
j) Apărarea intereselor materiale sau morale ale traumatologilor-ortopezilor în toate structurile, ramurile profesionale şi stimulare muncii calitative a specialiştilor.
g) înaintarea unor propuneri către Ministerul Sănătăţii privind metodele noi de organizare a asistenţei chirurgicale specializate în domeniul menţionat.
h) înaintarea candidaţilor pentru posturi vacante de academicieni, membrii al AŞ RM, la titlurile onorifice, ştiinţifice şi profesionale.

2.3 Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:
a) să reprezinte interesele Asociaţiei în organele de stat şi alte organizaţii;
b) să fondeze, să posede mijloacele de informare în masă proprii şi să se folosească în modul stabilit de cele de stat;
c) să difuzeze liber informaţii privind scopurile şi activitatea sa, altă informaţie, conform
legislaţiei în vigoare;
d) să obţină de la autorităţile publice informaţie necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
e) să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
f) să participe în calitate de fondator al organizaţiilor obşteşti, organizaţiilor filantropice şi fondurilor;
g) să fie membru a diferitor instituţii, precum şi partener plenipotenţiar în societăţi publice sau neguvernamentale internaţionale, să stabilească contacte şi să întreţină legături directe cu ele, încheind acorduri directe.